Algemene voorwaarden Kunstgroep Noord

Artikel 1. Definities

 1. Kunstgroep Noord: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Groningen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67729770.

 2. Cursus / les: elk aanbod van Kunstgroep Noord, waaronder naast cursussen en lessen verstaan worden: workshops, projecten en overige activiteiten.

 3. Website: www.kunstgroepnoord.nl

 4. Cursist: de deelnemer aan een cursus of les met wie Kunstgroep Noord een overeenkomst heeft gesloten.

 5. Opdrachtgever: degene die met Kunstgroep Noord een overeenkomst heeft gesloten tot een opdracht of uitvoering binnen het reguliere programma van Kunstgroep Noord, of een opdracht of uitvoering 'op maat'.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen de cursist of opdrachtgever en Kunstgroep Noord.

 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

 3. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden, teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3. Aanbod en inschrijving

 1. Elk aanbod van Kunstgroep Noord is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende deelname aan cursussen / lessen. De cursussen / lessen vinden alleen doorgang bij voldoende deelname.

 2. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod binden Kunstgroep Noord niet.

 3. Inschrijven kan middels het invullen en verzenden van het inschrijfformulier op de website van Kunstgroep Noord, dan wel schriftelijk door gebruik te maken van het officiële inschrijfformulier van Kunstgroep Noord.
 4. Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier door Kunstgroep Noord. Niet volledig ingevulde en/of ondertekende formulieren worden niet in behandeling genomen.

 5. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.
  Inschrijving geeft geen garantie op plaatsing.

 6. De inschrijving geldt voor de gehele cursus- of lesperiode als weergegeven in het aanbod.

 7. Wanneer de cursist in het voorgaande seizoen - of daarvoor - niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt Kunstgroep Noord zich het recht voor de cursist niet in te schrijven.

Artikel 4. Plaatsing

 1. Iedereen die geplaatst kan worden, ontvangt een bevestiging van plaatsing wanneer het minimum aantal deelnemers bereikt is, waardoor een cursus / les doorgang kan vinden.

 2. Na de bevestiging van plaatsing is de cursist verplicht tot het betalen van het desbetreffende les- of cursustarief.

 3. Iedereen die niet geplaatst kan worden, krijgt hiervan bericht.

  Tussentijdse plaatsing
  Tussentijdse plaatsing is in overleg mogelijk. De cursist betaalt dan naar rato van het aantal nog te volgen lessen naar boven afgerond op gehele maanden.
  Voor korte cursussen – maximaal 10 lessen – en workshops is de cursist ook in geval van tussentijdse plaatsing het gehele tarief verschuldigd, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 5. Annulering/tussentijdse beëindiging

Het annuleren of tussentijds beëindigen van een cursus dient de cursist altijd schriftelijk of per mail aan de administratie van Kunstgroep Noord door te geven.

 1. Een cursist kan een cursus of les annuleren overeenkomstig de voorwaarden in dit artikel.

 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 3. Annulering geschiedt kosteloos indien de verklaring als bedoeld in het vorige lid uiterlijk twee weken vóór aanvang van een cursus / les door Kunstgroep Noord is ontvangen.

 4. Indien de cursus / les binnen 14 tot 2 dagen voor aanvang daarvan wordt geannuleerd, is de cursist 50% van de prijs van de desbetreffende cursus / les verschuldigd.

 5. Indien de cursus / les binnen 48 uur voor aanvang daarvan wordt geannuleerd, is de cursist de volledige overeengekomen prijs van de desbetreffende cursus / les verschuldigd.

 6. De cursist kan naar keuze een ander in zijn plaats aan de cursus laten deelnemen.

  Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is in geval van ernstige ziekte van de deelnemer of in andere buitengewone gevallen restitutie van cursusgeld mogelijk. De cursist dient dan wel bewijsstukken te overleggen wanneer hiernaar gevraagd wordt. Hierbij heeft Kunstgroep Noord het alleenrecht om te bepalen of de cursist recht heeft op restitutie als bedoeld in dit lid. De cursist betaalt dan naar rato van het aantal gevolgde lessen, naar boven afgerond op gehele maanden plus € 15,- administratiekosten.

Artikel 6. Uitval van lessen, cursussen

Bij uitval van lessen / cursussen bestaat het recht op korting of teruggave van lesgelden, wanneer bij langdurige uitval van de lessen Kunstgroep Noord niet in staat is gebleken om voor een vervangende docent te zorgen, met in achtneming van onderstaande beperkingen.
Bij uitval van de docent streeft Kunstgroep Noord ernaar om voor een vervangende docent te zorgen, dan wel worden de lessen aan het eind van het seizoen ingehaald.
Wanneer de cursist zelf door ziekte of om andere redenen meer dan 2 lessen heeft gemist is restitutie niet mogelijk, tenzij er sprake is van ernstige ziekte of buitengewone gevallen (artikel 5).

Artikel 7. Tarieven

Genoemde tarieven zijn btw-vrij voor cursisten tot 21 jaar en inclusief btw voor cursisten vanaf 21 jaar.
Indien cursussen, lessen, diensten of producten van Kunstgroep Noord voor eigen scholing door de cursist gebruikt worden, zijn deze (mogelijk) BTW-vrij.

Artikel 8. Betaling cursusgeld

Betaling van lessen/cursussen vindt als regel in één termijn plaats voor aanvang van de cursus of uiterlijk op de eerste cursusdag.
Bij niet tijdige betaling kan verdere deelname aan de lessen / cursussen ontzegd worden, waarbij de betalingsverplichtingen blijven bestaan. Incassokosten, wettelijke rente en extra administratiekosten worden dan in rekening gebracht. Wanneer betaling van het verschuldigde bedrag dan nog uitblijft zal Kunstgroep Noord verdere gerechtelijke stappen ondernemen. Eventuele kosten worden de cursist dan in rekening gebracht.

Contante betaling is mogelijk, maar Kunstgroep Noord geeft de voorkeur aan betaling per bank.

Artikel 9. Rechten van Kunstgroep Noord

Kunstgroep Noord kan besluiten een leerling / cursist de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij niet tijdige betaling, of - indien naar het oordeel van Kunstgroep Noord - sprake is van wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan bestaan.
Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website verstrekte informatie – zoals namen van docenten en lestijden. Aan vermeldingen voor de hier bedoelde wijzigingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Kunstgroep Noord aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die de cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernielingen tijdens de lessen.

 2. Kunstgroep Noord is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen geleden verlies en gederfde winst. Indien er een wettelijke grond voor aansprakelijkheid bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking.

  Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Kunstgroep Noord aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Kunstgroep Noord toegerekend kunnen worden.
  • redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cursist aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 3. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van Kunstgroep Noord te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Kunstgroep Noord door verloop van één jaar.

Artikel 11. Auteursrecht

Op alle producten, diensten en lesmateriaal van Kunstgroep Noord zijn auteursrechten van toepassing.
Het is dan ook verboden om zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Kunstgroep Noord producten, diensten en/of lesmateriaal te kopiëren, te gebruiken in media of voor andere (professionele) doeleinden, comform de auteursrechten van Pictoright*.
De auteursrechten van Pictoright zijn op te vragen bij Pictoright
Gebruikmaking van producten, diensten of lesmaterialen van Kunstgroep Noord kan uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Kunstgroep Noord.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Kunstgroep Noord onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Alsmede, voor zover daaronder niets reeds begrepen, (werk)staking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, onverwachte situaties, calamiteiten, brand, ernstig ongeluk of letsel, dood of ernstige storingen.
In geval van overmacht zal Kunstgroep Noord alles doen wat in haar mogelijkheden ligt om de opdracht alsnog uit te voeren, maar Kunstgroep Noord kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele gemaakte schade of ongenoegen welke de opdrachtgever hiervan ondervindt.
Kunstgroep Noord zal er alles aan doen om in overleg tot een goede oplossing te komen voor beide partijen.

Indien Kunstgroep Noord haar verplichtingen niet of niet behoorlijk na kan komen door overmacht, kunnen deze verplichtingen worden opgeschort totdat Kunstgroep Noord weer in staat is de overeenkomst op de overeengekomen wijze uit te voeren, tenzij anders overeengekomen door de betrokken partijen.

Artikel 13.Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomsten, is het Nederlandse recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn opgemaakt in de Nederlandse taal. Bij vertaling van de voorwaarden in een andere taal geldt de Nederlandse versie als authentiek en dienen gebruikte begrippen in de context van het Nederlands rechtstelsel te worden gelezen en begrepen.